Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Το γαλατικό χωριό του Ιούλιου Δένδια

Το γαλατικό χωριό του Ιούλιου Δένδια
Συνέντευξη στην «Εποχή» και την Ιωάννα Δρόσου της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Κατερίνας Ιγγλέζη
FREE photo hosting by Fih.grΗ ει­σβο­λή των Ε­ΚΑΜ σε σπί­τια της Ιε­ρισ­σού εί­ναι το τε­λευ­ταίο ε­πει­σό­διο δη­μο­κρα­τι­κής εκ­τρο­πής του κ. Δέν­δια. Εί­χε προ­η­γη­θεί η ει­σβο­λή σε σχο­λείο του χω­ριού, οι α­πα­γω­γές κα­τοί­κων και η υ­πο­χρεω­τι­κή λή­ψη γε­νε­τι­κού υ­λι­κού ό­σων θεω­ρή­θη­καν ύ­πο­πτοι. Για­τί πι­στεύεις ό­τι η α­στυ­νο­μία ε­ξω­θεί τό­σο την κα­τά­στα­ση στα ά­κρα;
Στις 3.15 τα ξη­με­ρώ­μα­τα της Τε­τάρ­της δυ­νά­μεις των Ε­ΚΑΜ ει­σέ­βα­λαν ταυ­τό­χρο­να σε δύο σπί­τια κα­τοί­κων της Ιε­ρισ­σού, οι ο­ποίοι μέ­χρι ε­κεί­νη τη μέ­ρα ή­ταν ύ­πο­πτοι για την ε­μπρη­στι­κή ε­πί­θε­ση στις Σκου­ριές. Τα ΕΚΑΜ χτύ­πη­σαν μια φο­ρά το κου­δού­νι και ώ­σπου να ση­κω­θούν α­πό τα κρε­βά­τια τους, τους εί­χαν σπά­σει τις πόρ­τες και τους εί­χαν συλ­λά­βει μπρο­στά στα α­νή­λι­κα παι­διά τους. Οι άν­θρω­ποι αυ­τοί δεν ή­ταν φυγόδικοι ού­τε εί­χαν αρ­νη­θεί να πα­ρα­στούν στο δι­κα­στι­κό μέ­γα­ρο, όποτε τους ζη­τή­θη­κε. Και αν τους κα­λού­σαν θα πή­γαι­ναν και πά­λι, με την πα­ρου­σία των δι­κη­γό­ρων τους φυ­σι­κά. Ει­λι­κρι­νά δεν κα­τα­λα­βαί­νω με ποιο σκεπτικό ε­κτε­λέ­στη­καν με αυ­τό τον τρό­πο τα ε­ντάλ­μα­τα.
Κατερίνα Ιγγλέζη

Πώς α­ντέ­δρα­σαν οι κά­τοι­κοι του χω­ριού;
Το «γα­λα­τι­κό χω­ριό», ό­πως θέ­λει να το ο­νο­μά­σει ο «Ιού­λιος Δέν­διας», ε­πει­δή έ­χει το μα­γι­κό φίλ­τρο της αλ­λη­λεγ­γύης, α­ντέ­δρα­σε α­μέ­σως. Χτύ­πη­σαν οι κα­μπά­νες και το χω­ριό βγή­κε στους δρό­μους. Ορι­σμέ­νοι θερ­μό­αι­μοι κά­τοι­κοι πή­γαν στο ε­γκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο α­πό την α­στυ­νο­μία τμή­μα και ό,τι εί­χε μεί­νει το έ­βγα­λαν στο δρό­μο και το έ­κα­ψαν. Να ση­μειώ­σω ό­τι η α­στυ­νο­μία της Χαλ­κι­δι­κής, ό­πως κα­τήγ­γει­λε και ο πρό­ε­δρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ, δεν λει­τουρ­γεί προς ό­φε­λος του λα­ού, αλ­λά προ­στα­τεύει την Ελ Ντο­ρά­ντο, α­φού κα­θη­με­ρι­νά δυ­νά­μεις της Ο­ΠΚΕ φυ­λά­νε τις ε­γκα­τα­στά­σεις της ε­ται­ρείας.
Εκπρό­σω­ποι της κυ­βέρ­νη­σης, αλ­λά και με­γά­λο κομ­μά­τι του ελ­λη­νι­κού Τύ­που, έ­χει γρά­ψει ό­τι στην πε­ριο­χή έ­χει δη­μιουρ­γη­θεί εμ­φυ­λιο­πο­λε­μι­κό κλί­μα. Ως κά­τοι­κος της πε­ριο­χής έ­χεις την ί­δια ει­κό­να;
Δεν γί­νε­ται εμ­φύ­λιος πό­λε­μος ε­κεί. Οι κά­τοι­κοι της πε­ριο­χής έ­χουν πό­λε­μο με την ε­ται­ρεία και την τρι­κομ­μα­τι­κή κυ­βέρ­νη­ση που τη στη­ρί­ζει. Ακό­μα και οι κά­τοι­κοι που α­δί­κως προσ­δο­κούν μια θέ­ση ερ­γα­σίας -α­φού ό­πως προ­κύ­πτει α­πό τις προ­βλε­πό­με­νες στη ΜΠΕ της ε­ται­ρείας οι θέ­σεις έ­χουν σχε­δόν κα­λυ­φθεί- δεν έ­χουν να χω­ρί­σουν τί­πο­τα με τους υ­πό­λοι­πους κα­τοί­κους της πε­ριο­χής. Η ε­ται­ρεία χρη­σι­μο­ποιεί ο­ρι­σμέ­νους ερ­γα­ζό­με­νους, που τους στέλ­νει σαν μι­σθο­φο­ρι­κό στρα­τό ε­νά­ντια στους κα­τοί­κους, προ­κει­μέ­νου να δη­μιουρ­γη­θεί εμ­φυ­λιο­πο­λε­μι­κό κλί­μα. Μό­λις τη Δευ­τέ­ρα 150 ερ­γα­ζό­με­νοι, με την α­νο­χή 5 δι­μοι­ριών ΜΑ­Τ, στρά­φη­καν ε­να­ντίον 30 κα­τοί­κων, που ή­θε­λαν να μοι­ρά­σουν φυλ­λά­δια στους δη­μο­σιο­γρά­φους.
Το χω­ριό βρί­σκε­ται σε α­πο­κλει­σμό μέ­χρι σή­με­ρα, ο­πό­τε θα κα­τα­θέ­σουν στον α­να­κρι­τή οι συλ­λη­φθέ­ντες. Τι α­κο­λου­θεί;
Φο­βό­μα­στε ό­τι εί­ναι προ­ει­λημ­μέ­νη η προ­φυ­λά­κι­ση των δύο κα­τοί­κων της Ιε­ρισ­σού. Με έ­ναν τρό­πο το έ­χει προ­α­ναγ­γεί­λει ο κ. Δέν­διας, ο ο­ποίος, κα­θώς φαί­νε­ται, έ­χει πά­ρει και το υ­πουρ­γείο Δι­καιο­σύ­νης υ­πό την ευ­θύ­νη του.
Οι κά­τοι­κοι της Χαλ­κι­δι­κής υ­πο­στη­ρί­ζουν ο­μό­φω­να τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ; Το ρω­τώ για­τί η κυ­βέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να πα­ρου­σιά­σει το κί­νη­μα των κα­τοί­κων ως υ­πο­κι­νού­με­νο α­πό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Ού­τε ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­ναι, ού­τε οι­κο­λό­γοι. Πολ­λοί α­πό τους αν­θρώ­πους που α­ντι­δρούν, και μά­λι­στα εί­ναι στην πρώ­τη γραμ­μή του α­γώ­να, εί­ναι κυ­νη­γοί. Οι άν­θρω­ποι αυ­τοί δεν έ­γι­ναν ξαφ­νι­κά ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ή α­ρι­στε­ροί. Θέ­λουν να υ­πε­ρα­σπι­στούν τον τό­πο τους και τις ε­παγ­γελ­μα­τι­κές τους δρα­στη­ριό­τη­τες.
Τε­λι­κά υ­φί­στα­ται το δί­λημ­μα διά­σω­ση του πε­ρι­βάλ­λο­ντος ή α­το­μι­κή ε­πι­βίω­ση με την α­νεύ­ρε­ση ερ­γα­σίας;
Όχι, πρό­κει­ται για ψευ­το­δί­λημ­μα. Από την κα­τα­στρο­φή του πε­ρι­βάλ­λο­ντος θα ε­πέλ­θει η ο­λι­κή οι­κο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή κα­τάρ­ρευ­ση της πε­ριο­χής. Η Χαλ­κι­δι­κή βα­σί­ζε­ται, κυ­ρίως, στον του­ρι­σμό και την πρω­το­γε­νή πα­ρα­γω­γή. Και τα δύο έ­χουν δυ­να­τό­τη­τες α­νά­πτυ­ξης, κυ­ρίως στη βο­ρειο­α­να­το­λι­κή Χαλ­κι­δι­κή, ό­που βρί­σκο­νται και τα με­ταλ­λεία, αν παύ­σει η με­ταλ­λευ­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα.
Ποια εί­ναι η α­ντι­πρό­τα­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ;
Προ­τεί­νου­με να μην ε­πι­τρα­πεί κα­μία νέα με­ταλ­λευ­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην πε­ριο­χή, στα­δια­κή α­πο­δέ­σμευ­ση α­πό την ή­δη υ­πάρ­χου­σα με­ταλ­λευ­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και α­νά­πτυ­ξη στην πρω­το­γε­νή πα­ρα­γω­γή και τον ε­ναλ­λα­κτι­κό του­ρι­σμό. Δεν θέ­λου­με η πε­ριο­χή να βου­λιά­ξει. Η Χαλ­κι­δι­κή συν­δυά­ζει υ­πέ­ρο­χες α­κρο­για­λιές με κα­τα­πρά­σι­να βου­νά. Επι­διώ­κου­με ποιο­τι­κό και ε­ναλ­λα­κτι­κό του­ρι­σμό, που εί­ναι ε­φι­κτός για­τί εί­ναι η γε­νέ­τει­ρα του Αρι­στο­τέ­λη, ε­νώ υ­πάρ­χει η πύ­λη του Αγίου Όρους και η διώ­ρυ­γα του Ξέρ­ξη.
Φω­το­γρα­φίες δεί­χνουν να έ­χει υ­λο­το­μη­θεί με­γά­λο τμή­μα του δά­σους. Ως δα­σο­λό­γος πώς ε­κτι­μάς την κα­τα­στρο­φή του αρ­χέ­γο­νου δά­σους;
Το δά­σος έ­χει υ­πο­στεί τε­ρά­στια ζη­μιά, που δυ­στυ­χώς δεν μπο­ρέ­σα­με να προ­λά­βου­με. Έχουν ή­δη υ­λο­το­μη­θεί πά­νω α­πό 500 στρέμ­μα­τα δά­σους, τα ο­ποία θα πλη­σιά­σουν τα 4.000. Και, δυ­στυ­χώς, η κα­τα­στρο­φή έ­γι­νε με τις ευ­λο­γίες του υ­πουρ­γείου Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, α­φού έ­δω­σε δια­τα­γή στο δα­σαρ­χείο Αρναίας και τη διεύ­θυν­ση δα­σών Χαλ­κι­δι­κής να προ­χω­ρή­σουν ά­με­σα στις α­πο­ψι­λω­τι­κές υ­λο­το­μίες του δά­σους, ε­νώ υ­πήρ­χαν έγ­γρα­φες α­ντιρ­ρή­σεις α­πό την Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση Μα­κε­δο­νίας Θρά­κης και α­πό το δα­σαρ­χείο.
Πολ­λά δη­μο­σιεύ­μα­τα α­να­φέ­ρουν μια α­πό­φα­ση του ΣτΕ υ­πέρ της Ελ Ντο­ρά­ντο. Άλλα, ό­μως, το δια­ψεύ­δουν. Τε­λι­κά για τι έ­χει α­πο­φαν­θεί το ΣτΕ;
Η μό­νη α­πό­φα­ση του ΣτΕ που υ­πάρ­χει εί­ναι αυ­τή του 2002, που α­φο­ρού­σε το ί­διο ε­πεν­δυ­τι­κό σχέ­διο, με ε­πί­κε­ντρο, ό­μως, την Ολυ­μπιά­δα και έ­λε­γε ό­τι τα α­να­με­νό­με­να ο­φέ­λη εί­ναι πο­λύ μι­κρά, σε σχέ­ση με την ε­πα­πει­λού­με­νη κα­τα­στρο­φή. Οι α­πο­φά­σεις που ι­σχυ­ρί­ζο­νται ο­ρι­σμέ­νοι εί­ναι α­πο­φά­σεις τρι­με­λούς ε­πι­τρο­πής του ΣτΕ που α­πο­φαί­νο­νται προς τις αι­τή­σεις α­να­στο­λών των κα­τοί­κων, μέ­χρι να βγει η ο­ρι­στι­κή α­πό­φα­ση για την προ­σφυ­γή κα­τά των πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πι­πτώ­σεων.